FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Construction of Thalaha River Bridge along Amarlati Brahampur Road, Saptari (Contract ID: DKMUN-NCB-CW-04-079/080) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Construction of Thalaha River Bridge along Amarlati Brahampur Road, Saptari (Contract ID: DKMUN-NCB-CW-04-079/080) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Construction of Thalaha River Bridge along Amarlati Brahampur Road, Saptari (Contract ID: DKMUN-NCB-CW-04-079/080) को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि आशयको सूचना ।

पोखरी ठेक्का सम्बन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना।

Pages