FAQs Complain Problems

धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

  1. व्यहोरा सहितको निवेदन
  2. योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
  3. कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
  4. निवेदन दर्ता
  5. धरौटी फिर्ताको निर्णय