FAQs Complain Problems

प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन ।

स्वास्थ्य चौकी पातोमा स्वास्थ्य व्यबस्थापन समिति द्धारा २०७५।०६।०८ देखी प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन भएको व्यहोरा सम्पूर्ण नगरबासीमा जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: