गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम पेश गर्ने सुचना, मिति : २०७५।०२।२३